Hòa Bình tiếp tục sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong năm 2018

Sử dụng phần mềm văn phòng điện tử giúp các cơ quan Nhà nước rút ngắn thời gian làm việc và tạo điều kiện để đất nước phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập. Chính vì vậy, UBND tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục ban hành Kế hoạch 03, ngày 15/01/2018 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công.

day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-quan-ly-nha-nuoc
Trung tâm hành chính công tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc

Thực hiện kế hoạch nhằm mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử từ cấp tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. ứng dụng CNTT gắn kết với quá trình CCHC để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan QLNN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp để tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Đẩy mạnh việc đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT.

Kế hoạch đề ra 6 nội dung bao gồm:

(1) Hoàn thiện môi trường chính sách: Xây dựng và ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn an ninh thông tin tỉnh Hòa Bình năm 2018; Kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho CB, CC. Xây dựng, ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phù hợp với khung Chính phủ điện tử quốc gia…

(2) Về hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, sẵn sàng cung cấp đủ hạ tầng cần thiết cho phát triển các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành và lưu trữ tập trung các hệ thống cơ sở dữ liệu. Kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước để triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

(3) ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước: Tiếp tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án phần mềm Văn phòng điện tử để kết nối, liên thông phần mềm tới các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã. Xây dựng và triển khai ứng dụng chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ để trao đổi văn bản điện tử, đảm bảo an toàn và bảo mật trong giao dịch điện tử giữa các cơ quan Nhà nước với nhau trên môi trường mạng…

(4) ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tập trung triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; từng bước nhân rộng triển khai phần mềm đến cấp xã trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường hoạt động thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trên môi trường mạng; tăng cường đối thoại trực tuyến về hoạt động của các cơ quan Nhà nước…

(5) Về phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo quy định của Bộ TT &TT cho CB, CC, VC trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử, thư điện tử của tỉnh, phần mềm một cửa điện tử và các hệ thống thông tin khác cho CB, CC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về lợi ích, vai trò của ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

(6) Về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin: Xây dựng và hướng dẫn triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống máy chủ phục vụ lưu trữ thông tin; các giải pháp kỹ thuật phòng, chống, ngăn chặn thư rác và phát tán mã độc. Tổ chức triển khai các mô hình kết nối và hướng dẫn các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước. Tổ chức diễn tập phòng thủ và xử lý sự cố an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phoá…

Nguồn: baohoabinh.com

 

Thêm bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *